مستربچ یک افزودنی جامد یا مایع برای پلاستیک است که برای رنگ آمیزی پلاستیک ها (مستربچ های رنگی) یا انتقال خواص دیگر به پلاستیک ها (مستربچ های افزودنی) استفاده می شود. مستربچ مخلوط غلیظی از رنگدانه ها یا مواد افزودنی است که در طی یک فرآیند حرارتی در یک رزین حامل محصور می شود و سپس خنک شده و به شکل دانه ای برش می خورد. مستربچ به پردازنده اجازه می دهد تا در فرآیند تولید پلاستیک ، پلیمر خام را با صرفه اقتصادی رنگ آمیزی کند.